Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted
1.1 Selskabets navn er Sæby Varmeværk A.m.b.a.
1.2 Selskabets hjemsted er Sæby Kommune.

 

§ 2 Formål og forsyningsområde
2.1 Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at
distribuere energi i Sæby og omegn.
2.2 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre
forsyningsvirksomheder.
2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets
bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning som til
såvel tekniske som økonomiske forhold.

 

§ 3 Andelshavere/varmeaftagere
3.1

Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne
er:  1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.
  2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende
    selskabet.
  3. Ejer en bygning på lejet grund.
  4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som
    fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets
    ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.
3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger
indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver,
såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.
3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver der via
en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af
en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i
fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc.
3.4 Levering til ikke andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på
leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
3.5 Andelshavere, varmeaftagere og ikke andelshavere skal respektere selskabets
gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme,
der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tarifblade og de af
selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser samt
tekniske leveringsbestemmelser.
3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter
og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og
varmelevering.

 

§ 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar
4.1

I forhold til
tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med
den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren
ikke personligt

4.2 Selskabets bestyrelse fastsætter tarifferne med
hensyntagen til regler og retningslinier fra Gas- og Varmeprisudvalget.

 

§ 5 Udtrædelsesvilkår
5.1 Andelshavers udtrædelse af selskabet kan finde
sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.
Udtrædelse
er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders
beslutninger.
5.2


På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
a. Afgifter i henhold til årsopgørelse
b. Eventuelle skyldige afgifter.
c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse at stikledningen
ved fordelingsledningen,
nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet
tilhørende ledninger på
den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtræden-des varmeforsyning.
Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til ny
andelshavere, kan endvidere opkræves:
Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af
generalforsamlingen - tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og
hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes
andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag
af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.
Den udtrædendes
andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne
afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af
selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal,
rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.
5.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade
ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og
reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og
omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke
kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i
varmeforsyningsloven.

 

§ 6 Generalforsamling
6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
6.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 3 ugers varsel og højst 4 ugers varsel, efter bestyrelsens skøn, ved annonce i mindst èt lokalt blad eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem, og med angivelse af dagsorden.
6.4

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller andelshavere/varmeaftagere.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Evt.

6.5

På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle èn stemme for hver ejendom, der er tilsluttet værket.


Ingen andelhaver kan dog afgive mere end 3 stemmer incl. fuldmagter, selv om vedkommende måtte have flere end 3 tilsluttede ejendomme, jfr. § 3.1. Denne begrænsning er ikke til hinder for, at andelshaveren kan delegere stemmeretten til varmeaftagere, jfr. nedenfor, for ejendomme udover 3 stk.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger,
ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber med selvstændig måler udøves
stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at deleger stemmeretten til varmeaftageren.
Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til
varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive èn stemme pr. registreret
bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 5 hverdage før generalforsamlingen
modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede
boliger/lejemål. 

6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen
kan afgive mere end to stemmer ved fuldmagt. 
6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb. 
6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal uden hensyn til de mødtes antal. 
6.9 

Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.
Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets
andelshavere er
repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med
mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på
generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af
andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af
2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til
en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger
efter datoen for første generalforsamling og forslag kan der vedtages med mindst
2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til det repræsenterede antal
andelshavere. 

6.10  Vedtægtændringer skal, så længe kommunen har stillet
garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen. 

 6.11 
Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i
selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders
krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på
førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer
6.12 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

6.13  Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være
fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
6.14  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det
fornødent, eller når mindst 1/5 af andelshaverne skriftlig fremsætter ønske
herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær
generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftlig
ønske herom. 


 

§ 7 Bestyrelse
7.1 Selskabets bestyrelse består af 6medlemmer, hvoraf mindst 5 medlemmer skal være andelshavere.
Gruppe 1, som består af andelshavere, der ikke i medfør af § 6.5 har delegeret stemmeretten
til varmeaftagere, vælger 5 medlemmer af selskabets bestyrelse.
Gruppe 2, som består af varmeaftagere fra udlejningsejendomme, ejerlejlighedesforeninger, andelsboligforeninger og boligselskaber, der i medfør af § 6.5 er delegeret stemmeretten, vælger 1 medlem til selskabets bestyrelse.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.
I ulige år afgår 3 henholdsvis 0 bestyrelsesmedlemmer. I lige år
afgår 2 henholdsvis 1 bestyrelsesmedlemmer.Første gang (1997) vælges
bestyrelsesmedlem fra varmeaftagere for èt år.
Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 repræsentant uden stemmeret til selskabets bestyrelse, og denne repræsentant
kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen. Såfremt der ikke vælges
det fornødne antal medlemmer til bestyrelsen fra den enkelte gruppe er den anden
gruppe berettiget til at vælge det manglende antal medlemmer indtil
førstkommende ordinære generalforsamling.
7.2 På hver generalforsamling vælger hver gruppe 1 suppleant for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted.
Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden,
f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i
bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære
generalforsamling uanset bestemmelserne i § 7.1.
7.3 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og som er andelshavere/varmeaftagere . Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

 

§ 8 Selskabets ledelse
8.1 Bestyrelsen har den overordnende ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dets medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol.
8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet
overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.
8.5 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og
pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition
vedrørende selskabet.
8.6 Bestyrelsen kan blandt bestyrelsen nedsætte et
forretningsudvalg, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen
kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
8.7 Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden, eller af 5 bestyrelsesmedlemmer i forening.
8.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.§9 Regnskab og revision
9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1/7 til 30/6. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
9.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.


 

§ 10 Selskabets opløsning
10.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
10.2 Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til af forestå opløsningen.
10.3 Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernesandele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital.
Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning. 

  Vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger den 3. og 28. april 1997.
 

Preben Hegaard
formand

Jørgen Holm Christensen
næstformand

Jakob Hyttel
Tom Møller
Steffen Nørgaard
Svend Hansen
kommunal repr.
Dirigent:
Erling Mortensen